SFS 2012:158 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

120158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare,
förskollärare och viss annan personal;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:223) om uppdragsut-

bildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

1 ska

ha följande lydelse.

4 §

2

Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-

skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, fritidspeda-

goger och motsvarande, förskollärare samt personal med pedagogiskt led-
ningsansvar i förskolan får ges betyg och examensbevis eller kursbevis
enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå. I 6 kap. 6–8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmel-
ser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksam-
het.

För fritidspedagoger och motsvarande som har fullföljt sådan uppdragsut-

bildning som avses i 1 § första stycket 1 gäller inte kravet på ett självständigt
arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller mot-
svarande krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen.

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:1058.

2 Senaste lydelse 2012:108.

SFS 2012:158

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012