SFS 2012:159 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

120159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1158) om statsbi-

drag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

1

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 6, 16 och 23 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för kostnader för anord-

nande av och deltagande i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som
för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).

Vid tillämpningen av denna förordning likställs med förälder
1. särskilt förordnad vårdnadshavare som inte är förälder och som har

vård om barnet,

2. den som är gift med en förälder eller bor tillsammans med en förälder

under äktenskapsliknande förhållanden, och

3. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt

hem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

6 §

TUFF får i första hand ges till dess att barnet har slutfört skolgången i

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Föräldrar till
yngre barn ska prioriteras.

16 §

Deltagare i utbildning som det lämnas statsbidrag för enligt denna

förordning kan få ersättning för varje timme under vilken de förlorar arbets-
inkomst eller motsvarande på grund av

1. deltagandet i utbildningen, och
2. resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

23 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om

storleken på den ersättning som avses i 16 §. Beloppet ska vara lika för alla
ersättningsmottagare och fastställas per kalenderår.

Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för tillämpningen av denna förordning i fråga om ersättning till delta-
garna i TUFF.

1 Senaste lydelse av 9 § 2011:504.

SFS 2012:159

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:159

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Äldre bestämmelser

gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;