SFS 2012:160 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

120160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 29 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studie-

stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid

då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

också föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

3 kap.

24 §

Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för

tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

också föreskrifter om studerandes rätt till studiemedel vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168.

SFS 2012:160

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012