SFS 2012:161 Förordning om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

120161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare
och för matematikhandledare;

utfärdad den 29 mars 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbild-

ning av matematiklärare i matematikdidaktik och för matematikhandledare
inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Med matematiklärare avses i denna förordning lärare som undervisar i

matematik.

2 §

Fortbildningen av matematiklärare syftar till att öka elevers målupp-

fyllelse i matematik genom att ge matematiklärare

1. möjlighet att få ökade kunskaper i matematikdidaktik genom kollegialt

lärande så att innehåll, metoder och former för matematikundervisningen
kan stärkas, och

2. professionellt stöd genom matematikhandledare.

3 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på

medel. Sådant bidrag får inte lämnas för kompetenshöjande insatser för
matematiklärare för vilka statsbidrag lämnas på något annat sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till huvudmän inom

skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

5 §

Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för matematiklärare som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
2. deltar i fortbildning på arbetstid.

6 §

Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp

för matematikhandledare som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och

SFS 2012:161

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:161

2. på minst 20 procent av heltid tjänstgör som matematikhandledare för

matematiklärare som deltar i fortbildning enligt 5 § 2.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara högst 20 procent av

en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare.

7 §

Statsbidrag får lämnas endast för sådana lärare som huvudmannen

utsett till matematikhandledare och som

1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik,
2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik, och
3. bedöms vara skickliga matematiklärare.

8 §

Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till

fortbildning eller tjänstgöring enligt denna förordning.

9 §

Statsbidrag för en matematiklärare som deltar i fortbildning enligt

denna förordning lämnas i högst ett år.

Statsbidrag för en matematikhandledare lämnas enligt denna förordning i

högst fyra år.

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om bidraget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet.

11 §

Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal som

huvudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.

Uppföljning och redovisning

12 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har

använts.

13 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket
begär.

14 §

Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka
belopp samt vad bidragen har använts till.

�&terbetalning och återkrav

15 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

background image

3

SFS 2012:161

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt

eller delvis.

17 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den

dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för,
2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
3. verkställighet av denna förordning.

�verklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012