SFS 2012:163 Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

120163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:215) om undantag
från kravet på nätkoncession enligt ellagen
(1997:857);

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:215) om undantag

från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

dels att 4 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 22 b och 31 §§,

av följande lydelse.

4 §

1

På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet

med bestämmelserna i denna förordning får överföring av el för annans
räkning inte äga rum i andra fall än som anges i 23–31 §§.

22 b §

Ett internt lågspänningsnät som huvudsakligen är avsett för fordons

elbehov får byggas och användas utan nätkoncession.

23 §

2

På sådana elnät som i sin helhet ursprungligen har använts för över-

föring av el uteslutande för egen räkning och som får användas utan stöd av
nätkoncession får överföring av el för annans räkning äga rum i de fall som
anges i 24–31 §§.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara om det finns beaktansvärda skäl

för att överföring av el för annans räkning ska få äga rum på elnätet. Vid
bedömningen av om det finns sådana skäl ska hänsyn tas till dels hur överfö-
ringen påverkar den nätverksamhet som bedrivs av berörd innehavare av
nätkoncession, dels kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det
elnät som används med stöd av nätkoncession.

31 §

På ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 b § får överföring

av el för annans räkning äga rum. Detta gäller även om nätet i sin helhet ur-
sprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räk-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

1 Senaste lydelse 2008:897.

2 Senaste lydelse 2008:897.

SFS 2012:163

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:163

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)