SFS 2012:164 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

120164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrif-
terna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2012:99.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Företagsskattekom-
mittén (Fi 2011:01)

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom företagsskatte-
området

Inspektionen för social-
försäkringen

undersökningar av
rättstillämpning, hand-
läggning och adminis-
tration inom socialför-
säkringsområdet och
inom verksamheter
med direkt anknytning
till socialförsäkringen

undersökningar om
effekter av föränd-
ringar inom socialför-
säkringsområdet och
om utnyttjandet av so-
cialförsäkringen

SFS 2012:164

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:164

Institutet för arbets-
marknads- och utbild-
ningspolitisk utvärde-
ring

uppföljning och utvär-
dering av den arbets-
marknadspolitiska
verksamheten, studier
av arbetsmarknadens
funktionssätt, utvärde-
ring av effekter av
olika reformer och åt-
gärder inom utbild-
ningsväsendet, utvär-
dering av effekterna på
arbetsmarknaden av
åtgärder inom utbild-
ningsväsendet och ut-
värdering av socialför-
säkringens effekter på
arbetsmarknaden

Myndigheten för
vårdanalys

undersökningar om
vårdens och omsor-
gens funktionssätt
samt om effektiviteten
i statliga åtaganden
och verksamheter
inom vård och omsorg

utvärderingar av in-
formation om vård
och omsorg som läm-
nas till enskilda samt
av statliga reformer
och andra statliga ini-
tiativ inom vård och
omsorg

Myndigheten för yrkes-
högskolan

undersökningar om
utbildningar inom
myndighetens an-
svarsområde och ar-
betsmarknadsutfallet
av sådana utbild-
ningar samt om stu-
derandes bakgrund
och deras vägval efter
studierna

background image

3

SFS 2012:164

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande

myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

– Justitiekanslern,
– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör person-

skadereglering,

– kriminalvårdens myndigheter,

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)

Månadsuppgiftsutred-
ningen
(S 2009:08)

undersökning om ef-
fekter av administra-
tiva förändringar
inom skatte- och soci-
alavgiftsområdet samt
de offentliga välfärds-
systemen

2 Senaste lydelse 2010:1139.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012