SFS 2012:165 Förordning om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

120165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:518) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:518) om punktskat-

tekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energipro-
dukter

1

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande ly-

delse.

3 a §

I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt lagen

(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, to-
baksvaror och energiprodukter gäller bestämmelserna om betalningssäkring
i 11 kap. 1, 2 och 4�7 §§, 17 kap. 8 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteför-
farandeförordningen (2011:1261).

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska det som sägs

i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

8 §

2

Tullverket får meddela

1. föreskrifter om hur avsändaren av en postförsändelse ska underrättas

om att en vara har tagits om hand enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter,

2. föreskrifter om betalningssäkring enligt 4 kap. 5 § lagen om punktskat-

tekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energipro-
dukter som gäller

a) sådan säkerhet som avses i 46

kap. 17 § skatteförfarandelagen

(2011:1244), och

b) sådan säkerhet som avses i 69 kap. 16 § skatteförfarandelagen,
3. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om punktskattekon-

troll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
och

4. föreskrifter om verkställighet av denna förordning inom verkets verk-

samhetsområde.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:359.

2 Senaste lydelse 2007:359.

SFS 2012:165

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:165

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2�4 ska

verket höra Skatteverket.

9 §

3

Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna för-

ordning inom verkets verksamhetsområde.

Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Tullver-

ket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:359.