SFS 2012:166 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

120166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 3 a § tullförordningen (2000:1306) ska ha

följande lydelse.

3 a §

1

I ärenden och mål som avses i 1 kap. 8 § tullagen (2000:1281) gäller

bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i 11 kap., 16 kap.
1 och 2 §§, 17 kap. 7 och 8 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarande-
förordningen (2011:1261).

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i

skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket.
Vidare ska det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 17 kap. 7 § skatteför-
farandeförordningen i stället gälla Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1267.

SFS 2012:166

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012