SFS 2012:167 Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

120167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1083) om viss
uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom
skolväsendet m.m.;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1083) om viss upp-

giftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

dels att nuvarande 1 a och 2 §§ ska betecknas 3 och 4 §§,
dels att den nya 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande

lydelse.

2 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten

enligt 26 kap. 28 § första stycket skollagen (2010:800) för huvudmannen för
en fristående skola att bevara elevlösningar av de nationella proven.

4 §

1

Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 § får Statens

skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldighe-
ter.

Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:570.

SFS 2012:167

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012