SFS 2012:168 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

120168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i åklagarförordningen (2004:1265);

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ åklagarförordningen (2004:1265)

ska ha följande lydelse.

10 §

Endast allmänna åklagare får besluta

1. om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken

och om återkallelse av sådan åtalsunderlåtelse, och

2. att inte inleda eller lägga ned en förundersökning i sådana fall som av-

ses i 23 kap. 4 a § första stycket 1 rättegångsbalken.

11 §

Endast riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåk-

lagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får

1. utföra åklagarens uppgifter i fråga om bevistalan, och
2. handlägga frågor om ansvar för brott som anställda inom polisväsendet

misstänks ha begått i samband med arbetet. I fråga om trafikbrott gäller detta
endast sådana brott som avses i 1 § andra stycket eller 3–5 §§ lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

I fall som avses i första stycket 2 får dock andra åklagare vidta sådana åt-

gärder som inte utan olägenhet kan skjutas upp.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

SFS 2012:168

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;