SFS 2012:170 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

120170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 7, 7 a, 9 och 30 §§ förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §

1

En anvisning ska avse verksamhet under bestämd tidsperiod. Tids-

perioden får vara längst sex månader.

Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, förberedande insatser i

form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra
stycket 7 och arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om längst tre måna-
der,

2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med utbildningen

uppnåtts,

3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en prova-på-plats

avse en tidsperiod om längst tre veckor, och

4. stöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det behövs på grund

av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat.

7 a §

2

En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga,

2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsva-

rar arbetsutbudet.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som

understiger den enskildes arbetsutbud om han eller hon samtidigt arbetar, tar
del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av utbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skol-

1 Senaste lydelse 2010:2026.

2 Senaste lydelse 2010:1130.

SFS 2012:170

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:170

lagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska i dessa fall motsvara

hans eller

hennes arbetsutbud.

9 §

3

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen,
3. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av kortare folkhög-

skoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7, och

5. personer som har fyllt 18 år och som på grund av särskilda skäl står

långt ifrån arbetsmarknaden.

30 §

4

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
1. aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
2. fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
3. aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
4. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssö-

kandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,

6. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
7. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som har fyllt 16 men inte

25 år och som varken har grundläggande högskolebehörighet eller har gym-
nasieexamen,

8. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid

folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), dock inte under tid som
invandraren tar del av insatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller deltar i ett sådant introduktionsprogram anordnat
av kommunen som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-
ning för flyktingmottagande m.m., eller

9. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller gymnasial nivå

som motsvarar längst sex månaders heltidsstudier för den som är långtidsin-
skriven invandrare eller har ett funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

3 Senaste lydelse 2011:1607.

4 Senaste lydelse 2011:416.

background image

3

SFS 2012:170

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012