SFS 2012:171 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

120171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 4, 8 och 10 §§ förordningen (2007:813) om

jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

4 §

1

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på

heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger

arbetsutbudet om den enskilde samtidigt

1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshetser-

sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att arbetsti-
den och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsut-
bud, eller

2. studerar inom ramen för utbildning i svenska för invandrare eller mot-

svarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800)
eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning,
under förutsättning att studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsva-
rar hans eller hennes arbetsutbud.

8 §

2

Med utbildning enligt 6 § andra stycket avses följande:

1. kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den

enskilde att få ett arbete,

2. kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den en-

skilde att påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivi-
tetsstöd eller utvecklingsersättning, eller

3. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra

stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

1 Senaste lydelse 2010:262.

2 Senaste lydelse 2010:2027.

SFS 2012:171

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:171

10 §

3

Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av ak-

tiviteterna inom garantin till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäk-

ringsbalken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.
Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för utbildning i

svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
24 kap. skollagen (2010:800) eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen
för kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att studietiden och tiden
i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur

den. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalenderda-
gar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.
2. Vid tillämpningen av 4 och 10 §§ jämställs med utbildning i svenska

för invandrare motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1732.

;