SFS 2012:172 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

120172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

8 §

1

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär. En förberedande insats får pågå under längst sex månader. En förbe-
redande insats i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt
30 § andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program får dock pågå längst tre månader.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2025.

SFS 2012:172

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012