SFS 2012:173 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

120173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 2–4, 5 c och 24 a §§ förordningen (1996:1100)

om aktivitetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som
1. deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska

programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form av kor-
tare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7 förord-
ningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, deltar i det arbets-
marknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller deltar i ett ar-
betsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmark-
nadspolitiska program,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

3 §

3

Till den som har gymnasieexamen eller har gymnasieintyg efter minst

tre års studier på ett introduktionsprogram lämnas utvecklingsersättning med
ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiemedlet som lämnas en-
ligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), delat med fem.

Till övriga lämnas, till och med det första kalenderhalvåret det år som per-

sonen fyller 20 år, utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det
studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödsla-
gen, delat med 22. Därefter lämnas utvecklingsersättning med det belopp
som anges i första stycket.

4 §

4

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2011:1606.

3 Senaste lydelse 2010:1462.

4 Senaste lydelse 2011:1606.

SFS 2012:173

Utkom från trycket
den 17 april 2012

background image

2

SFS 2012:173

2. arbetsmarknadsutbildning,
3. arbetspraktik,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. ungdomsinsatser,
6. förberedande insatser,
7. arbetslivsintroduktion, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknads-

politiska programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form
av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, deltar i det
arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmark-
nadspolitiska program krävs för att aktivitetsstöd ska lämnas att deltagaren
är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år.

5 c §

5

Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande

insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 §
andra stycket 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förord-
ningen om arbetsmarknadspolitiska program och som är eller skulle ha varit
berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dags-
förtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen:

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna,
och
– 65 procent därefter.
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska

dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt
lagen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år till-

lämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det
som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han
eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande insatser i
form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra
stycket 7 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om arbetsmark-
nadspolitiska program, gäller detta från och med den dag föräldraskapet upp-
stod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent
av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersätt-
ningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor

per dag.

5 Senaste lydelse 2011:1606.

background image

3

SFS 2012:173

24 a §

6

När någon ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska

Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan lämna uppgift om:

1. namn, personnummer eller samordningsnummer för den som ska få stö-

det,

2. under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
3. omfattningen av programmet,
4. vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
5. att den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar har gymnasieexa-

men eller har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktions-
program, och

6. lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i

11 § första stycket 4.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.
2. Vid tillämpningen av 3 och 24 a §§ ska med gymnasieexamen jämstäl-

las slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program eller ett indivi-
duellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan eller motsva-
rande utbildning.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Anette Bergene
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2010:1699.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012