SFS 2012:175 Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13

120175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om beredskapslagring av oljeprodukter under
lagringsåret 2012/13

1;

utfärdad den 12 april 2012.

Regeringen föreskriver

2 enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslag-

ring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagrings-
bränslen ska lagras under lagringsåret 2012/13.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller till och med den

30 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:276.

2 Jfr rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemssta-
terna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217,
8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).

Varuslag

Procentandel
av basmängden

Motorbensin

25

Fotogen

25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

25

Övriga eldningsoljor

25

SFS 2012:175

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012