SFS 2012:176 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

120176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 12 april 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels att 3 kap. 2 och 5 §§, 10 kap. 13 § samt 20 kap. 9 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 3 c §, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

2 §

1

Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabri-

katskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsda-
tum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och
vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år
efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad som sägs i

tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistre-
rats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter
för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skul-
den betalats eller när fordringen preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska upp-

gifter om fordonet gallras först när efterlysningen upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år ef-

ter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare
överstiger två.

5 §

2

Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret

tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om avgif-
ten inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att betalnings-
ansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.

1 Senaste lydelse 2005:1229.

2 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2012:176

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

2

SFS 2012:176

10 kap.

13 §

3

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av for-

donet ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya använd-
ningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen av-
ses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan
1. en traktor klass II används så att den ska anses som en traktor klass I,
2. en traktor klass I används så att den ska anses som en traktor klass II,
3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska

beskattas enligt skatteklass I,

4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt

skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,

5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordons-

skatt ska betalas,

6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör

till skatteklass II,

7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en

tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras
uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa

tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för
väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för an-
nat ändamål,

9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift

för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från
avgiften,

10. en traktor klass II används högst 15 dagar som en traktor klass I, eller
11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar

som skatteklass I.

20 kap.

3 c §

Om det finns synnerliga skäl, får Transportstyrelsen tilldela ett for-

don ett annat registreringsnummer än det som tilldelats i samband med
registreringen av fordonet.

9 §

4

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sve-

rige enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/
2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av
gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från
lätta fordon

5.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

3 Senaste lydelse 2008:1283. Ändringen innebär bl.a. att sjunde punkten i andra
stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

5 EUT L 140, 5.6.2009, s. 1 (Celex 32009R0443).

background image

3

SFS 2012:176

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012