SFS 2012:177 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

120177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 12 april 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin att 16 § ska ha följande lydelse.

16 §

1

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats

enligt 15 § första stycket 1 eller 2 får den enskilde på nytt anvisas till pro-
grammet om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats
om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i ga-

rantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1603.

SFS 2012:177

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012