SFS 2012:178 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

120178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1590) om
supermiljöbilspremie;

utfärdad den 12 april 2012.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:1590) om supermiljö-

bilspremie ska ha följande lydelse.

6 §

Supermiljöbilspremier enligt 4 och 5 §§ får ges till företag endast

enligt de förutsättningar som följer av artikel 18 i kommissionens förordning
(EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna
87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

1.

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

SFS 2012:178

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012