SFS 2012:179 Lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition

120179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för olovlig befattning med
klusterammunition;

utfärdad den 4 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar,

överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition,
döms för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst fyra
år, om gärningen inte är att bedöma som folkrättsbrott enligt brottsbalken.

Med klusterammunition avses i denna lag sådan klusterammunition samt

sådana explosiva substridsdelar från spridningskapslar fästa vid luftfartyg
som avses i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva substridsdelar

som är tillåten enligt den konvention som avses i andra stycket utgör inte
brott.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid

bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
väsentligt bidragit till att klusterammunition kommit att användas på ett sätt
som inneburit fara för många människors liv eller hälsa.

2 §

Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken,

döms för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts av
en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT

(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2011/12:47, bet. 2011/12:UU7, rskr. 2011/12:155.

SFS 2012:179

Utkom från trycket
den 24 april 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012