SFS 2012:180 Lag om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

120180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1987:11) om exploaterings-

samverkan ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Den upphävda lagen gäller fortfarande i de fall en ansökan om exploate-

ringsförrättning har getts in till lantmäterimyndigheten före den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

SFS 2012:180

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012