SFS 2012:181 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

120181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 a § fastighetsbildningsla-

gen (1970:988)

2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för exploateringssamfällig-

heter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2012:181

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012