SFS 2012:185 Lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

120185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för
fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter

;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1973:1152) om förmånsrätt

för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2

ska ha följande lydelse.

1 §

Med samfällighetsförenings fordran på belopp, som vid uttaxering

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter påförts någon så-
som ägare av fastighet eller innehavare av tomrätt, som omfattas av samfäl-
ligheten, följer förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 2 förmånsrättslagen
(1970:979), om beloppet inte har förfallit till betalning tidigare än ett år före
utmätning eller konkursansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för fordran som innehas av en förening som förvaltar en exploaterings-
samfällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Senaste lydelse 1987:131. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2012:185

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012