SFS 2012:186 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

120186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader

;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldig-

het för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha
följande lydelse.

2 §

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvis-

ter,

2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt
– jordabalken,
– 21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller

21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande
av det allmänna,

– lagen (1933:269) om ägofred,
– lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,
– fastighetsbildningslagen (1970:988),
– rennäringslagen (1971:437),
– väglagen (1971:948),
– lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
– lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972

mellan Sverige och Norge om renbetning,

– expropriationslagen (1972:719),
– lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i

skifteslag,

– ledningsrättslagen (1973:1144),
– anläggningslagen (1973:1149),
– lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
– bostadsförvaltningslagen (1977:792),
– lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
– jordförvärvslagen (1979:230),
– skogsvårdslagen (1979:429),
– lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
– lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Senaste lydelse 2010:981.

SFS 2012:186

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:186

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

– lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
– minerallagen (1991:45),
– bostadsrättslagen (1991:614),
– lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
– ellagen (1997:857),
– lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anlägg-

ningar,

– naturgaslagen (2005:403), och
– plan- och bygglagen (2010:900),
3. växelmål och checkmål,
4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
5. mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom gen-

stämning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen
(1987:11) om exploateringssamverkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)