SFS 2012:188 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

120188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver att det i högskoleförordningen (1993:100)

1 ska

införas en ny paragraf, 7 kap. 31 a §, av följande lydelse.

7 kap.

31 a §

För tillträde till utbildning som leder till speciallärar- eller special-

pedagogexamen får de krav som ställs upp med stöd av 31 § inte omfatta
krav på ett självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012 och tillämpas första

gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2012:188

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012