SFS 2012:192 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

120192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 10 § lagen (2004:46) om

investeringsfonder ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

2

Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt

att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 22, får
Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift

på högst

100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Senaste lydelse 2008:282.

SFS 2012:192

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

;