SFS 2012:193 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

120193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före 13 kap. 6 a § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande

lydelse.

13 kap.

Samarbete och utbyte av information

6 a §

3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och

utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska
bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen.

6 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 Senaste lydelse 2006:1387.

SFS 2012:193

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:193

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)