SFS 2012:194 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

120194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2005:377) om straff

för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

17 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med utländska behöriga myndigheter och Europeiska värdepap-
pers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insider-
handel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)

3, ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

4.

17 b §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av

en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2
och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

3 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006).

4 EUT L 331, 15.12.2010, s.120 (Celex 32010L0078).

SFS 2012:194

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:194

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)