SFS 2012:196 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

120196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande

lydelse.

10 kap.

6 §

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett an-

sökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga
myndigheterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan.
Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skriftligen. Om
Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES,
ska inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända
över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex måna-

der, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam
fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som
har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer
från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmåna-
dersperioden.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom sex

månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in, har hänskju-
tit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i för-
ordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt an-
dra stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

SFS 2012:196

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:196

komma att fatta enligt 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska
följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt
beslut har fattats.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överens-

kommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndighe-
terna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bin-
dande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till
grund för inspektionens tillsyn.

6 b §

3

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra må-

nader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheter-
nas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på
gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett

moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom
EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket
på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen be-
akta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som
ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom fyra

månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §,
har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med arti-
kel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt be-
slut enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndig-
heten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansin-
spektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyn-

digheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt
beslut har fattats.

9 §

4

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med andra behöriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten
och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som
har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditin-
stitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på

finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat
inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Euro-
peiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden i den utsträck-
ning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

9 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för

3 Senaste lydelse 2011:752.

4 Senaste lydelse 2011:752.

background image

3

SFS 2012:196

tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1, och 132.1 i kredit-
institutsdirektivet.

11 kap.

2 §

Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som

utövas av tillsynsmyndigheten i tredje land är likvärdig med den gruppbase-
rade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet.

Finansinspektionen är skyldig att på begäran av moderföretaget eller av

ett institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska före-
tag som ingår i företagsgruppen och som auktoriserats inom EES utföra kon-
trollen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig,
ska inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. In-
spektionen ska också före ställningstagandet ha rådfrågat Europeiska bank-
myndigheten.

3 §

5

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa

bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om mo-
derföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektio-

nen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer
att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen
får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag
med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på in-
stituten i den företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna,

Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana an-
dra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:752.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012