SFS 2012:198 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

120198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 kap. 12 § och rubriken

närmast före 16 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha
följande lydelse.

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga

myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver för-
säkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom
anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har till-
gångar samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepen-
sionsförsäkring.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för

ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i
övriga länder inom EES samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avse-
ende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra

stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen
vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får be-
gäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder
som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra er-
sättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

1 Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

SFS 2012:198

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:198

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Bystedt
(Finansdepartementet)