SFS 2012:199 Förordning om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

120199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:75) om <br/>investeringsfonder;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (2004:75) om investe-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsfonder</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att nuvarande 14 � ska betecknas 18 �,<br/><i>dels </i>att 3 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1417 ��, av</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan Finansinspektionen avsl�r ett f�rvaltningsbolags ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tillst�nd att f�rvalta en v�rdepappersfond enligt 1 kap. 6 b � lagen (2004:46)<br/>om investeringsfonder, ska inspektionen samr�da med beh�rig myndighet i<br/>bolagets hemland.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och Europe-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">iska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om hur m�nga ans�kningar<br/>som avslagits och sk�len f�r avslag.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska v�rdepappers- och</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">marknadsmyndigheten om alla tillst�nd som beviljas enligt 1 kap. 4 � f�rsta<br/>meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om alla sv�righeter av<br/>allm�n natur som fondbolag m�ter vid marknadsf�ringen av fondandelar i<br/>l�nder utanf�r EES.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om de �tg�rder som<br/>inspektionen har vidtagit mot f�rvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 � tredje<br/>stycket f�rsta meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010<br/>om �ndring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/<br/>EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/<br/>EG vad g�ller befogenheterna f�r Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-<br/>myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska f�rs�krings- och tj�nste-<br/>pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska<br/>v�rdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex<br/>32010L0078).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:889.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:199</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 maj 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:199</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">v�rdepappers- och marknadsmyndigheten �verl�mna en f�rteckning �ver de<br/>banker och kreditmarknadsf�retag som f�tt tillst�nd att ge ut s�kerst�llda<br/>obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obliga-<br/>tioner. Vid varje f�r�ndring ska en ny f�rteckning �verl�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2012. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:75) om
investeringsfonder;

utf�rdad den 19 april 2012.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (2004:75) om investe-

ringsfonder

dels att nuvarande 14 � ska betecknas 18 �,
dels att 3 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1417 ��, av

f�ljande lydelse.

3 �

2

Innan Finansinspektionen avsl�r ett f�rvaltningsbolags ans�kan om

tillst�nd att f�rvalta en v�rdepappersfond enligt 1 kap. 6 b � lagen (2004:46)
om investeringsfonder, ska inspektionen samr�da med beh�rig myndighet i
bolagets hemland.

Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och Europe-

iska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om hur m�nga ans�kningar
som avslagits och sk�len f�r avslag.

14 �

Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska v�rdepappers- och

marknadsmyndigheten om alla tillst�nd som beviljas enligt 1 kap. 4 � f�rsta
meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder.

15 �

Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och

Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om alla sv�righeter av
allm�n natur som fondbolag m�ter vid marknadsf�ringen av fondandelar i
l�nder utanf�r EES.

16 �

Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen och

Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om de �tg�rder som
inspektionen har vidtagit mot f�rvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 � tredje
stycket f�rsta meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om �ndring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG vad g�ller befogenheterna f�r Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska f�rs�krings- och tj�nste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
v�rdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

2 Senaste lydelse 2011:889.

SFS 2012:199

Utkom fr�n trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:199

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

17 �

Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska

v�rdepappers- och marknadsmyndigheten �verl�mna en f�rteckning �ver de
banker och kreditmarknadsf�retag som f�tt tillst�nd att ge ut s�kerst�llda
obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av s�kerst�llda obliga-
tioner. Vid varje f�r�ndring ska en ny f�rteckning �verl�mnas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2012.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

;