SFS 2012:199 Förordning om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

120199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:75) om
investeringsfonder;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:75) om investe-

ringsfonder

dels att nuvarande 14 § ska betecknas 18 §,
dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 14�17 §§, av

följande lydelse.

3 §

2

Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags ansökan om

tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46)
om investeringsfonder, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i
bolagets hemland.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och Europe-

iska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många ansökningar
som avslagits och skälen för avslag.

14 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljas enligt 1 kap. 4 § första
meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder.

15 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla svårigheter av
allmän natur som fondbolag möter vid marknadsföringen av fondandelar i
länder utanför EES.

16 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de åtgärder som
inspektionen har vidtagit mot förvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 § tredje
stycket första meningen lagen (2004:46) om investeringsfonder.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

2 Senaste lydelse 2011:889.

SFS 2012:199

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:199

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

17 §

Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en förteckning över de
banker och kreditmarknadsföretag som fått tillstånd att ge ut säkerställda
obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obliga-
tioner. Vid varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)