SFS 2012:1000 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

121000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 20 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande

lydelse.

2 §

Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har

beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om
uppehållstillståndet har beviljats enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

2 a §

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och

som har

1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbok-

föring på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstill-
stånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i 2 §, och

2. ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som

den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Den angivna fristen i första stycket 2 gäller inte om den nyanlände har

ansökt om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 och den person
som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun efter den
31 december 2008.

2 b §

Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när

uppehållstillstånd som anges i 2 eller 2 a § beviljats, förutsatt att han eller
hon saknar föräldrar här i landet.

1 Prop. 2012/13:26, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122.

SFS 2012:1000

Utkom från trycket
den 4 januari 2013

background image

2

SFS 2012:1000

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)