SFS 2012:1001 Förordning om ändring i förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

121001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 20 december 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen

(1998:1558), polisutbildningsförordningen (1999:740) eller av andra före-
skrifter ska Rikspolisstyrelsen särskilt

1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan Polisen och allmän-

heten,

2. utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och reger-

ingen lägger fast för polisverksamheten samt förmedla detta till polisorgani-
sationen,

3. utarbeta planer för Polisens beredskapsplanläggning,
4. föra centrala polisregister, och
5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bekämpa

terroraktioner i landet.

Rikspolisstyrelsen ska även
1. upprätthålla funktionen att vara
a) nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

(Interpol) och för den europeiska polisbyrån (Europol),

b) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS,

c) sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (SÖ 2001:6),

d) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets ram-

beslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations-
och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Euro-
peiska unionens medlemsstater,

e) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera
vinning eller annan egendom som härrör från brott,

1 Senaste lydelse 2012:767.

SFS 2012:1001

Utkom från trycket
den 4 januari 2013

background image

2

SFS 2012:1001

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

f) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av

det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex),

g) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brotts-
lighet (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara för-
frågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

h) nationell kontaktpunkt enligt Förenta nationernas resolution 55/255,

antagen den 31 maj 2001 av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot
olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och kompo-
nenter och ammunition till Förenta nationernas konvention mot gränsöver-
skridande organiserad brottslighet, och

i) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

2. organisera en styrka inom Polisen för tjänstgöring utomlands i freds-

främjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med Försvars-
makten och andra berörda myndigheter,

3. upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska brottsbekäm-

pande myndigheter, utländska gränskontrollmyndigheter och internationella
organ,

4. i samråd med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den

operativa kommittén (OPC), som är en del av Aktionsgruppen mot organise-
rad brottslighet i Östersjöområdet,

5. biträda Regeringskansliet i det internationella arbetet på polisområdet,
6. svara för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av

trafikskadat vilt,

7. ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till

information m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i
rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån
(Europol), och

8. ansvara för polisens bombskyddsverksamhet.
Rikspolisstyrelsen får ingå överenskommelse om samarbete med en

utländsk brottsbekämpande myndighet eller utländsk gränskontrollmyndig-
het i stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal
enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
om samarbete med konventionsländerna. Detta gäller dock inte om överens-
kommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en
sådan överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
underrättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)