SFS 2012:200 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

120200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om
bank- och finansieringsrörelse;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse ska införas en ny paragraf, 1 kap. 9 §, samt närmast före
1 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Underrättelser till europeiska institutioner

9 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europe-

iska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning
som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14
juli 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut

2, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

3.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om
ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG,
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG,
vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyn-
digheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers-
och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2 EUT L 177, 30.6.2006, s.1 (Celex 32006L0048).

3 EUT L 331, 15.12.2010, s.120 (Celex 32010L0078)

SFS 2012:200

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012