SFS 2012:201 Förordning om ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

120201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1533) om
kapitaltäckning och stora exponeringar;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2006:1533) om kapital-

täckning och stora exponeringar

dels att 26 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 a §, samt närmast före

26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 §

2

Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella

holdingföretag som anges i 9 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar och som ingår i en finansiell före-
tagsgrupp som inspektionen utövar tillsyn över. Förteckningen ska överläm-
nas till Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid
varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.

Underrättelser till europeiska institutioner

26 a §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen,

Europeiska bankmyndigheten och Europeiska unionens råd i den utsträck-
ning som följer av kapitalkravsdirektivet.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

2 Senaste lydelse 2011:759.

SFS 2012:201

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012