SFS 2012:202 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

120202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:572) om värdepap-

persmarknaden ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 3 § och 5 kap. 2 §, av
följande lydelse.

2 kap.

3 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten när ett värdepappersbolag registreras i registret över
värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag. Underrättelsen ska
innehålla de uppgifter som anges i 2 §.

5 kap.

2 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra den indelning i

klasser av likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad som in-
spektionen gör när standardstorleken på marknaden för aktierna ska faststäl-
las. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och mark-
nadsmyndigheten om den indelning som görs.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

SFS 2012:202

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012