SFS 2012:203 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

120203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(2011:257);

utfärdad den 19 april 2012.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 6 och 16 §§ försäkringsrörelseförord-

ningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta

Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur försäk-
ringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrät-
telsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie, revisor eller allmänt

ombud förordnats enligt 14 kap. 10, 11 eller 14 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) underrätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänste-

pensionsmyndigheten om uppgifter enligt 16 § första stycket 17.

16 §

2

När ett försäkringsföretag registreras ska följande antecknas i försäk-

ringsregistret:

1. företagets organisationsnummer,
2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse,
3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäkringsaktie-

bolag och försäkringsföreningar, dagen för bildandet,

4. företagets firma samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan ly-

delse är angiven i bolagsordning eller stadgar,

5. företagets bifirma, om styrelsen antagit en sådan,
6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,
7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om

verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010
om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/
EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/
EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bank-
myndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

2 Senaste lydelse 2012:62.

SFS 2012:203

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:203

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för di-

rekt försäkringsverksamhet inom Sverige,

9. om företaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES,
10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,
11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i

bolagsordning eller stadgar,

12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och revi-

sorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon
av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman, hur det
i så fall ska ske,

13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelseda-

tum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvistet för
utsedd aktuarie,

14. om försäkringsföretaget ska ha euro som redovisningsvaluta,
15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta,
16. försäkringsföretagets postadress, och
17. de länder inom EES inom vilka företaget ska bedriva verksamhet av-

seende tjänstepensionsförsäkring.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag, på begäran av före-

taget, e-postadress och telefonnummer antecknas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Bystedt
(Finansdepartementet)