SFS 2012:206 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

120206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 26 april 2012.

Regeringen föreskriver att 7, 10 och 30 §§ förordningen (2009:946) med

instruktion för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

7 §

1

Lantmäteriet bör ta till vara möjligheten att bedriva sådan tjänste-

export som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsom-
råde.

10 §

2

Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med de begräns-

ningar som följer av 12 §, bedriva uppdragsverksamhet.

30 §

3

Lantmäteriet ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighets-

information,

3. uppdragsverksamhet, och
4. tjänsteexport.
Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som av-

ses i första stycket.

Grunderna för de avgifter som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av

Lantmäteriet så att de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för
uttag och expediering samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, upp-
datering och utveckling av system, databaser och information.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1157.

2 Senaste lydelse 2011:414.

3 Senaste lydelse 2010:1771.

SFS 2012:206

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012