SFS 2012:207 Förordning om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

120207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.;

utfärdad den 26 april 2012.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2004:105) om statlig kredit-

garanti för lån för bostadsbyggande m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

1

Vid ny- eller ombyggnad får kreditgarantin vid garantitidens början

avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens eller tomt-
rättens marknadsvärde.

Om kostnaden för ny- eller ombyggnaden överstiger den ökning av mark-

nadsvärdet som ny- eller ombyggnaden medför, får kreditgaranti i stället
lämnas med ett belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden för ny- eller
ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga ett belopp
om 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.

Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt får kredit-

garantin vid garantitidens början avse högst ett belopp som motsvarar
95 procent av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde.

Med marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknads-

mässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska
bedömas med utgångspunkt i att ny- eller ombyggnaden färdigställts och
utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:587.

SFS 2012:207

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012