SFS 2012:208 Förordning med instruktion för Statens servicecenter

120208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens servicecenter;

utfärdad den 26 april 2012.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med

myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administra-
tivt stöd åt myndigheterna.

2 §

Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans

mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §

Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som

nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och
innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en styrelse.

5 §

Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

SFS 2012:208

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:208

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Avgifter

9 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §,

besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksam-
heten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen

(2007:515) om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)