SFS 2012:210 Yrkestrafiklag

120210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Yrkestrafiklag;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver

eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik och om tillträde till de
internationella marknaderna för godstransporter på väg och persontranspor-
ter med buss finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den

21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG

2,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den

21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg

3, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den

21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning
(EG) nr 561/2006

4.

2 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till förordning

(EG) nr 1071/2009 samt bestämmelser om vissa internationella väg-
transporter.

3 §

Förordning (EG) nr 1071/2009 och denna lag ska även tillämpas på

företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar
eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton.

4 §

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Ytterligare definitioner finns i artikel 2 i förordning (EG) nr 1071/2009.

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 72 (Celex 32009R1072).

4 EUT L 300, 14.11.2009, s. 88 (Celex 32009R1073).

SFS 2012:210

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:210

5 §

I denna lag betyder

Behörig myndighet

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet

enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och ska fullgöra de uppgifter om
rapportering som ankommer på Sverige som medlemsstat enligt artikel 26 i
samma förordning. Den behöriga myndigheten prövar också frågor enligt
denna lag.

2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Tillståndsplikt

1 §

Yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett sådant

gemenskapstillstånd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1072/2009
eller i artikel 4 i förordning (EG) nr 1073/2009, och som har utfärdats av den
behöriga myndigheten, eller ett yrkestrafiktillstånd.

Den som bedriver linjetrafik får anlita någon annan för att utföra trafiken.

Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontran-
sporter på väg eller taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Krav på gott anseende

2 §

Vilka som omfattas av prövningen i fråga om kravet på gott anseende

framgår av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Därutöver ska prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk person eller

en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) avse följande personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande

ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verk-
samheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller

närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den
juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse, och

1. Linjetrafik

Sådan yrkesmässig trafik för person-
transporter som är tidtabellsbunden
och där ersättningen bestäms särskilt
för varje passagerare för sig. En förut-
sättning är vidare att trafiken inte ingår
som ett led i ett sammanhängande
arrangemang, där huvudsyftet är ett
annat än själva transporten.

2. Beställningstrafik

Sådan yrkesmässig trafik för person-
transporter med buss som inte är linje-
trafik.

background image

3

SFS 2012:210

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses

den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse
som närstående till gäldenären.

3 §

Om någon av dem som anges i 2 § byts ut eller om det tillkommer

någon sådan person, ska den nya personens goda anseende prövas.

4 §

Vid prövningen av om ett företag, en trafikansvarig eller någon som

anges i 2 § andra stycket eller 3 § uppfyller kravet på gott anseende ska
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglyd-
nad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har
1. dömts för eller på annat sätt påförts en sanktion för en eller flera allvar-

liga eller upprepade överträdelser av bestämmelser inom de områden som
anges i artikel 6.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009, eller

2. i annat fall dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt

ekonomiskt brott.

5 §

Om en ansökan om tillstånd avslås på grund av omständigheter som

avses i 4 § ska en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas,
under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

Yrkeskunnande

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive

anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande i enlighet med artikel 8 i
förordning (EG) nr 1071/2009.

Villkor för tillstånd

7 §

Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik får förenas med villkor i

enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1071/2009, om det finns
särskilda skäl. Sådana villkor får beslutas såväl i samband med att tillstånd
ges som senare under tillståndstiden.

Yrkestrafiktillståndets giltighet

8 §

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl,

får tillståndet begränsas till en viss tid.

Särskild regel för persontransporter

9 §

Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med de

fordon som tillståndet avser, under förutsättning att persontransporter utgör
den huvudsakliga delen av transportverksamheten.

background image

4

SFS 2012:210

Krav på förarbehörighet i vissa fall

10 § Traktortåg eller tung terrängvagn får vid yrkesmässiga gods-
transporter endast föras av den som har körkort med behörigheten C eller
CE.

11 §

Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en med-

borgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att
köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik.

För internationella transporter inom EES finns det särskilda bestämmelser

i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och (EG) nr 1073/2009.

3 kap. Internationella vägtransporter

Inledande bestämmelse

1 §

Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga

transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transit-
trafik genom Sverige.

För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES) finns det särskilda bestämmelser i förordningarna (EG) nr
1072/2009 och (EG) nr 1073/2009.

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i Sverige

2 §

Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom landet med

fordon som är registrerade i Sverige får bedrivas endast av den som har till-
stånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt denna lag.

3 §

På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan

det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt tillstånd för transport av
personer eller gods med ett fordon som är registrerat i Sverige (transport-
tillstånd).

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i
utlandet

4 §

Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik i Sverige

med fordon som är registrerade i utlandet får utföras endast av den som har
getts tillstånd av en behörig utländsk myndighet till sådana transporter.

5 §

På grund av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan

det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd enligt den bestämmelsen krävas
särskilt tillstånd av en behörig utländsk myndighet för transport av personer
eller gods med ett fordon som är registrerat i utlandet.

Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat med vilken

Sverige inte har någon överenskommelse om vägtransporter, krävs utöver
tillstånd enligt den bestämmelsen tillstånd av behörig svensk myndighet.

background image

5

SFS 2012:210

Tillståndsprövning

6 §

Transporttillstånd får endast meddelas den som kan förväntas iaktta de

bestämmelser som gäller för trafiken.

7 §

När ett transporttillstånd meddelas ska det förenas med de villkor som

behövs.

8 §

Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande av den

myndighet som har meddelat det.

4 kap. Olämplighetsförklaring, återkallelse och tillsyn

Olämplighetsförklaring

1 §

Om ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas enligt artikel

13 i förordning (EG) nr 1071/2009 på grund av att någon som prövats enligt
2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § inte längre uppfyller kravet på gott anse-
ende enligt 2 kap. 4 §, ska den behöriga myndigheten förklara den prövade
olämplig att bedriva yrkesmässig trafik.

�&terupprättande av gott anseende

2 §

En tid på lägst tre och högst fem år, under vilken den prövade ska anses

olämplig att bedriva yrkesmässig trafik, ska bestämmas

1. vid en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt artikel 14 i

förordning (EG) nr 1071/2009, om inte den trafikansvarige har ålagts att
avlägga ett skriftligt examensprov enligt 3 §, eller

2. vid en olämplighetsförklaring enligt 1 §.

3 §

Om en olämplighetsförklaring av en trafikansvarig enligt artikel 14 i

förordning (EG) nr 1071/2009 har sin grund i bristande kunskap i något eller
några av de ämnen som anges i bilaga I avsnitt I till förordningen får den
behöriga myndigheten, i stället för att besluta en olämplighetstid enligt 2 § 1,
ålägga den trafikansvarige att avlägga ett skriftligt examensprov som avses i
artikel 8.1 i förordningen eller delar av ett sådant prov.

Tidsfrister

4 §

Tidsfristerna vid tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd

att bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1071/2009
ska tillämpas på motsvarande sätt när någon som prövats enligt 2 kap. 2 §
andra stycket inte längre uppfyller kravet på gott anseende.

�&terkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på
tillståndshavarens begäran

5 §

Ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska återkallas på tillstånds-

havarens begäran om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör.

background image

6

SFS 2012:210

�&terkallelse av transporttillstånd

6 §

När ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas eller tillfälligt

dras in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska den behöriga
myndigheten även återkalla eller tillfälligt dra in tillståndshavarens
transporttillstånd.

Bestämmelserna om återkallelse och tillfällig indragning av tillstånd att

bedriva yrkesmässig trafik i artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 och
bestämmelserna i 1�5 §§ ska tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

Gemensamma bestämmelser

7 §

Till grund för tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att

bedriva yrkesmässig trafik med anledning av brottslig gärning, ska
beträffande frågan om brott föreligger läggas

1. en lagakraftvunnen dom,
2. ett godkänt strafföreläggande,
3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller
4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller

motsvarande bestämmelse i annan författning.

8 §

Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett annat lik-

värdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon
annan utländsk myndighet.

9 §

Den som åtgärden gäller ska delges

1. en underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 om

att ett företag riskerar att inte längre uppfylla kraven för att bedriva yrkes-
mässig trafik,

2. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att

bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009,

3. ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett transport-

tillstånd, eller

4. ett beslut om olämplighetsförklaring enligt artikel 14 i förordning (EG)

nr 1071/2009 eller 1 §.

Tillsyn

10 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att till-

ståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna lag och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

11 §

Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik

finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

background image

7

SFS 2012:210

5 kap. Straffbestämmelser, hindrande av fortsatt färd och
biträde vid förundersökning

Olaga yrkesmässig trafik

1 §

Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning

(EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig
trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor

som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Beställaransvar

2 §

Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller

denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller
annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter
eller fängelse i högst ett år, om han eller hon kände till eller hade skälig an-
ledning att anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa fall

3 §

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 2 kap. 10 eller 11 §

första stycket döms till böter.

4 §

Den som i fall som avses i 2 kap. 10 eller 11 § första stycket upp-

såtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter någon
annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

5 §

Om ett fordon framförs i strid mot förordning (EG) nr 1071/2009,

denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av
lagen får en polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen
eller tulltjänstemannen får då medge att det fordon med vilket transporten
sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller
verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i
Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart
förs ut ur landet.

Biträde vid förundersökning

6 §

Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polis-

myndighet som leder undersökningen begära hjälp av Tullverket och ge en
tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersök-
ningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats,

har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer en polisman att
hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rätte-
gångsbalken.

background image

8

SFS 2012:210

6 kap. �verklagande och verkställighet

Yrkesmässig trafik

1 §

Den behöriga myndighetens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2 §

Beslut i fråga om skriftliga examensprov som avses i artikel 8.1 i

förordning (EG) nr 1071/2009 får inte överklagas.

Transporttillstånd

3 §

Den behöriga myndighetens beslut i frågor om transporttillstånd och

tillstånd enligt 3 kap. 5 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Gemensamma bestämmelser

4 §

I fråga om den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG)

nr 1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbok-
förd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga

juridiska personer som staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett
landsting, överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets
eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till

den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

5 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

6 §

Den behöriga myndigheten får föra talan även till förmån för den

enskilda parten.

Verkställighet

7 §

Den behöriga myndighetens beslut enligt förordning (EG) nr

1071/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen och regeringens beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte
annat förordnas.

7 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från förordning
(EG) nr 1071/2009 eller denna lag. Ett beslut om undantag får förenas med
villkor.

background image

9

SFS 2012:210

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om

1. krav för att få bedriva yrkesmässig trafik,
2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
3. trafikansvariga,
4. prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
5. kontroll av yrkesmässig trafik, och
6. internationella vägtransporter.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter, och
2. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG)

nr 1071/2009, denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013 i fråga om 2 kap. 10 § och i

övrigt den 1 juni 2012.

2. Yrkestrafiklagen (1998:490) ska upphöra att gälla den 1 juni 2012.
3. För krav på förarbehörighet i vissa fall gäller 3 kap. 10 § i den upp-

hävda lagen till och med den 31 maj 2013.

4. Trafiktillstånd för linjetrafik, beställningstrafik med buss eller gods-

trafik som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.

5. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har

begränsats till att gälla endast under viss tid, ska begränsningen fortfarande
gälla. �ven övriga villkor förenade med och begränsningar av ett sådant
tillstånd ska fortfarande gälla.

6. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har

meddelats med stöd av yrkestrafiklagen (1998:490) och som gäller när
denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.

7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkes-

trafiklagen (1998:490) som har ersatts genom en föreskrift i förordning (EG)
nr 1071/2009 eller denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
HILLEVI ENGSTR�M
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012