SFS 2012:211 Taxitrafiklag

120211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Taxitrafiklag;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om taxitrafik.

2 §

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 §

Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil

eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till
allmänhetens förfogande för transport av personer.

4 §

Med taxiförarlegitimation avses en handling som ger behörighet att

föra fordon i taxitrafik.

2 kap. Taxitrafiktillstånd

Tillståndsplikt

1 §

Taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd.

Prövningsmyndighet

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om taxi-

trafiktillstånd.

Trafikansvariga

3 §

Hos juridiska personer som har taxitrafiktillstånd ska det finnas en eller

flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet
med de föreskrifter som gäller för verksamheten och god branschsed samt på
ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

En trafikansvarig ska också finnas för en näringsidkare som är bosatt

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som bedriver
taxitrafik i Sverige.

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:211

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:211

4 §

Trafikansvariga är

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören,

om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller
föreningen har utsett,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,
3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som föreningen

eller stiftelsen har utsett,

4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar företagsledaren,
5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören i filialen,
6. i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska

personer än som avses i 1�5 den eller de som organet respektive den
juridiska personen har utsett, och

7. för näringsverksamhet som bedrivs av en näringsidkare som är bosatt

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl, får prövningsmyndigheten medge
a) att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafik-

ansvarig, eller

b) att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

Regler om tillståndsprövning

5 §

Taxitrafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkes-

kunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig
att bedriva verksamheten.

Den som söker taxitrafiktillstånd ska utöver vad som följer av första

stycket kunna styrka att kravet på ekonomiska resurser enligt 9 § är uppfyllt.

6 §

I fråga om juridiska personer och näringsidkare som är bosatta utanför

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska prövningen enligt 5 §
första stycket avse den eller de som är trafikansvariga.

Därutöver ska, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om

en privaträttslig juridisk person och en näringsidkare som är bosatt utanför
EES avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande
personer:

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställ-

ning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller

närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juri-
diska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekono-
miskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses

den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse
som närstående till gäldenären.

7 §

Om någon av dem som anges i 6 § byts ut eller om det tillkommer

någon sådan person, ska den nya personens lämplighet prövas.

background image

3

SFS 2012:211

8 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive

anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande. Kravet på yrkeskunnande ska
anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett sådant prov.

Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om

främst

1. rättsregler,
2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,
3. tekniska normer och driftsförhållanden, och
4. trafiksäkerhet.

9 §

Den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska

resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid
prövningen av detta ska främst likviditet och soliditet beaktas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat ska sökanden anses ha tillräckliga

resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor
för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

10 §

Den som innehar taxitrafiktillstånd ska kunna styrka att han eller hon

fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

11 §

Vid prövningen av den sökande i fråga om kravet på gott anseende

ska den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för
1. ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott,
2. en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om

förares vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet
eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen.

12 §

Om en ansökan om taxitrafiktillstånd avslås på grund av omständig-

heter som anges i 11 §, ska en tid på lägst sex månader och högst fem år
bestämmas under vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva taxi-
trafik.

Villkor för tillstånd

13 §

Taxitrafiktillstånd får förenas med villkor om det finns särskilda skäl.

Sådana villkor får beslutas såväl i samband med att tillstånd ges som senare
under tillståndstiden.

Taxitrafiktillståndets giltighet

14 §

Ett taxitrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl,

får tillståndet begränsas till en viss tid.

background image

4

SFS 2012:211

15 §

Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om till-

ståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Till-
ståndet gäller, om inte prövningsmyndigheten på grund av särskilda skäl
medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet
eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en förestån-

dare som har godkänts av prövningsmyndigheten. I fråga om denne ska 5 §
tillämpas. Om det inte har anmälts en föreståndare till prövningsmyndighe-
ten inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet.
Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en
annan föreståndare inom den tid som prövningsmyndigheten bestämmer.
Om inte heller den andra föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla
tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Särskilda regler

16 §

Den som har taxitrafiktillstånd får även frakta gods med de fordon

som tillståndet avser, under förutsättning att persontransporter utgör den
huvudsakliga delen av transportverksamheten.

17 §

Den som har taxitrafiktillstånd är skyldig att före färden genom

lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om den taxa som han eller
hon tillämpar.

Taxan ska vara uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt kan

bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och nyttjad tid
enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte vara uppbyggd så att
grunderna för prisets bestämmande förändras under färden.

Bestämmelser om prisinformation finns också i prisinformationslagen

(2004:347).

3 kap. Taxiförarlegitimation

Krav på taxiförarlegitimation

1 §

En personbil eller en lätt lastbil får föras i taxitrafik endast av den som

har en giltig taxiförarlegitimation.

Prövningsmyndighet

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om taxiförar-

legitimation.

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

3 §

Taxiförarlegitimation får ges till den som

1. har fyllt 21 år,
2. har körkort med behörigheten B sedan minst två år eller har körkort

med behörigheten D,

3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säker-

heten för passagerare och andra trafikanter,

background image

5

SFS 2012:211

4. i fråga om yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig att

tjänstgöra som förare i taxitrafik, och

5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.
För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, för-

värvat grundläggande kompetens genom godkänd grundutbildning enligt
4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för fordon som kräver
förarbehörigheten D eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att
personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten B.

Vad som anges i första stycket 2 om krav på innehav av körkort med be-

hörigheten B sedan minst två år gäller inte den som under de tre senaste åren
har haft taxiförarlegitimation och som vid ansökan om ny sådan har körkort
med behörigheten B.

En taxiförarlegitimation får förenas med villkor som är motiverade av

medicinska eller andra särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband
med att legitimationen beslutas som senare under giltighetstiden.

4 §

Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är skyldig att

genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande under-
sökning för prövning av de medicinska krav som följer av denna lag eller av
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 §

Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförar-

legitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan
legitimation, ska läkaren anmäla det till prövningsmyndigheten. Innan någon
anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte
göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa
läkarens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i
1 §.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar

finner det sannolikt att en innehavare av taxiförarlegitimation av medicinska
skäl är olämplig att ha sådan legitimation och innehavaren motsätter sig
fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till
prövningsmyndigheten.

6 §

I ett ärende om taxiförarlegitimation får prövningsmyndigheten

förelägga den enskilde att ge in läkarintyg.

7 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utformar respektive

anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande. Kravet på yrkeskunnande enligt
3 § första stycket 4 ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett sådant
prov.

8 §

Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av att kravet

på laglydnad enligt 3 § första stycket 4 inte anses uppfyllt, ska en tid på lägst
sex månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade ska
anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

9 §

Genom ett förhandsbesked får det prövas om det finns hinder mot att

taxiförarlegitimation ges.

background image

6

SFS 2012:211

Taxiförarlegitimationens giltighet

10 §

En taxiförarlegitimation gäller från och med den tidpunkt då den

lämnas ut och endast tillsammans med ett giltigt körkort.

11 §

En taxiförarlegitimation gäller inte om

1. den inte har förnyats efter föreläggande, eller
2. den är återkallad eller omhändertagen enligt 4 kap.
En taxiförarlegitimation ska också förklaras ogiltig om innehavaren begär

det och det saknas grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § första stycket 1.

Förnyelse av taxiförarlegitimation

12 §

En taxiförarlegitimation ska förnyas inom tio år efter det att den har

utfärdats eller senast förnyats. Legitimationen ska också förnyas om den har
förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i den har ändrats.

Krav på förarbehörighet i visst fall

13 §

Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en med-

borgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att
köra svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil i taxitrafik.

4 kap. �&terkallelse av taxitrafiktillstånd och taxiförar-
legitimation

�&terkallelse av taxitrafiktillstånd

1 §

Om det i taxitrafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i

annan näringsverksamhet som tillståndshavaren bedriver har förekommit
allvarliga missförhållanden eller om förutsättningarna för tillstånd enligt
2 kap. 5 § av annan anledning inte längre är uppfyllda, ska tillståndet åter-
kallas av prövningsmyndigheten.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får

i stället varning meddelas.

2 §

Ett tillstånd ska återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafik-

ansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 §

1. har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott,
2. har dömts för en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av
a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
b) föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om

förares vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet
eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller
skyddet av miljön, eller

c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen,
3. i väsentlig mån inte har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna vad

avser betalning av skatter och avgifter, eller

4. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

background image

7

SFS 2012:211

Ett tillstånd ska också återkallas, om det vid prövning som avses i 2 kap.

7 § framgår att någon av dem som prövats är olämplig.

3 §

Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de omständigheter

som anges i 2 § eller på grund av allvarliga missförhållanden enligt 1 §
första stycket ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under
vilken den prövade ska anses olämplig att bedriva taxitrafik.

4 §

Ett ärende som avses i 1�3 §§ får inte avgöras utan att tillstånds-

havaren har getts skälig tid att byta ut en trafikansvarig eller annan vars
lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns ska tillståndet
återkallas.

5 §

Ett tillstånd ska återkallas

1. om det inte används och särskilda skäl inte talar emot en återkallelse,

eller

2. på tillståndshavarens begäran om transportverksamhet inte har bedrivits

eller upphör.

�&terkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

6 §

En taxiförarlegitimation ska återkallas av prövningsmyndigheten om

innehavaren

1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har

visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,

2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3 §, eller
3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg.
Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga

att taxiförarlegitimationen bör återkallas, får i stället varning meddelas.

7 §

Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter

som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under
vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

8 §

En taxiförarlegitimation ska återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt

avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att
återkallas slutligt enligt 6 §.

9 §

En taxiförarlegitimation ska tas om hand av en polisman eller en

åklagare

1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort enligt 5 kap.

7 § körkortslagen (1998:488),

2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller
3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att åter-

kallas enligt 6 §.

10 §

Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 § första

stycket 3, ska prövningsmyndigheten utan dröjsmål avgöra om legitima-
tionen ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

background image

8

SFS 2012:211

11 §

När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand eller blir ogiltig

av något annat skäl ska innehavaren på uppmaning överlämna den till pröv-
ningsmyndigheten eller en polismyndighet.

12 §

Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på grund av att

föreskriven körkortsbehörighet saknas, ska legitimationen lämnas ut i
samband med att körkortet lämnas ut.

Gemensamma bestämmelser

13 §

Till grund för slutlig återkallelse eller varning med anledning av

brottslig gärning ska beträffande frågan om brott föreligger läggas

1. en lagakraftvunnen dom,
2. ett godkänt strafföreläggande,
3. ett godkänt föreläggande av ordningsbot, eller
4. ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller

motsvarande bestämmelse i annan författning.

14 §

Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett annat

likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon
annan utländsk myndighet.

15 §

Ett beslut om återkallelse eller varning ska delges den som beslutet

gäller.

Tillsyn

16 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att till-

ståndshavare bedriver verksamheten i enlighet med denna lag och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Myndigheten utövar också
tillsyn över att en innehavare av taxiförarlegitimation uppfyller de krav som
gäller för legitimationen.

17 §

Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik

finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

5 kap. Straffbestämmelser, hindrande av fortsatt färd,
omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon och
biträde vid förundersökning

Olaga taxitrafik

1 §

Den som uppsåtligen bedriver taxitrafik enligt denna lag utan tillstånd

döms för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor

som har meddelats i tillståndet döms till böter.

2 §

Den som uppsåtligen utan taxitrafiktillstånd utför en persontransport

med personbil eller lätt lastbil mot ersättning efter erbjudande om körning
till allmänheten döms, om gärningen inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten
taxitrafik till böter.

background image

9

SFS 2012:211

Beställaransvar

3 §

Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som

yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten
med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon
kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

4 §

Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon utan att

inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen eller av

oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som saknar taxiförar-
legitimation.

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har

meddelats för taxiförarlegitimationen döms till böter.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i visst fall

5 §

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 13 § döms till

böter.

6 §

Den som i fall som avses i 3 kap. 13 § uppsåtligen eller av oaktsamhet

överlämnar åt eller på annat sätt tillåter någon annan att föra fordon utan att
denne är berättigad till det döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

7 §

Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift eller ett

villkor som har meddelats med stöd av lagen får en polisman eller tull-
tjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får då
medge att det fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga
uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som
är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tull-
tjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

8 §

En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för använd-

ning i taxitrafik enligt denna lag och som inte undantagits från skyldigheten
att ha taxameter får tas om hand av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av annan

anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en sådan
skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 §

fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en föreskrift som

meddelats i anslutning till lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller

background image

10

SFS 2012:211

användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.
Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra

meningen på motsvarande sätt.

Biträde vid förundersökning

9 §

Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polis-

myndighet som leder undersökningen begära hjälp av Tullverket och ge en
tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förunder-
sökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats,

har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer en polisman att
hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rätte-
gångsbalken.

6 kap. �verklagande och verkställighet

�verklagande

1 §

Prövningsmyndighetens beslut i frågor om taxitrafik och taxiförar-

legitimation får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2 §

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,
2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation som avses i 3 kap.

3 § första stycket 5, och

3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt

4 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med

överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

3 §

I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats

i anslutning till lagen, som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol
gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbok-
förd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga

juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett
landsting, överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets
eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas till

den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

4 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

5 §

Prövningsmyndigheten får föra talan även till förmån för den enskilda

parten.

background image

11

SFS 2012:211

Verkställighet

6 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

7 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag.
Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om

1. taxitrafiktillstånd,
2. trafikansvariga,
3. taxiförarlegitimation, och
4. kontroll av taxitrafik och innehavare av taxiförarlegitimation.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som

taxiförare bör ha,

2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,
3. skriftliga prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd och taxiförar-

legitimation samt körprov för taxiförarlegitimation, och

4. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.
2. Trafiktillstånd för taxitrafik som har meddelats enligt äldre

bestämmelser gäller fortfarande.

3. Om ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har

begränsats till att gälla endast under viss tid, ska begränsningen fortfarande
gälla. �ven övriga villkor förenade med och begränsningar av ett sådant
tillstånd ska fortfarande gälla.

4. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafik-

lagen (1998:490) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses
meddelade enligt denna lag.

5. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkes-

trafiklagen (1998:490) som har ersatts genom en föreskrift i denna lag,
tillämpas i stället den nya föreskriften.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
HILLEVI ENGSTR�M
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012