SFS 2012:213 Lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

120213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos
1. kommunen,
2. andra kommuner,
3. kommunala parkeringsaktiebolag,
4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver

linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om

bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av

kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1998:502.

SFS 2012:213

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012