SFS 2012:214 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

120214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Bestämmelserna i detta kapitel gäller trafik med tunnelbana och

spårväg, taxitrafik, samt sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG

3.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1998:501.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:214

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012