SFS 2012:217 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

120217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om

1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och

motorredskap,

2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och

förarbevis,

3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller

medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få
utfärdas,

4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller

körkort,

5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för

moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik

finns i yrkestrafiklagen (2012:210) och i taxitrafik i taxitrafiklagen
(2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2012:217

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012