SFS 2012:218 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

120218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

11 §

Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell över-
enskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av
en EU-rättsakt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:218

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012