SFS 2012:220 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

120220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 4 kap. 2 h §

fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som

anträffas i trafik

1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga

om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt och att det inte i övrigt avviker från det godkända
utförandet, och

2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.
Flygande inspektion får även ske av ett fordon som anträffas under sådana

omständigheter att det finns anledning att anta att det i nära anslutning till
anträffandet har använts i trafik.

Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig trafik eller i

taxitrafik får dessutom ske i företagets lokaler eller liknande eller på ett
område i anslutning till dessa.

Flygande inspektion ska utföras av en polisman eller en bilinspektör som

har förordnats av Rikspolisstyrelsen. Den som utför inspektionen får biträdas
av en tekniker som har förordnats av Rikspolisstyrelsen.

4 kap.

2 h §

2

Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i kommersiellt,

ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver

1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av besiktnings-

pliktiga fordon eller delar eller tillbehör till sådana fordon,

2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,
3. yrkesmässig trafik som kräver tillstånd enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG

3 och yrkestrafiklagen (2012:210),

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2010:39.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:220

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:220

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen (1998:492) om

biluthyrning, eller

5. taxitrafik som kräver taxitrafiktillstånd enligt taxitrafiklagen

(2012:211).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om oberoende som ska ställas på
ett besiktningsorgan.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)