SFS 2012:222 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

120222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen

(2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordons-

året och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre, är inte skattepliktiga
(veteranfordon):

1. motorcyklar, och
2. bussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik

som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG

3 eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitra-

fik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Skattepliktiga enligt denna lag är inte heller
1. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt lagen

(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2. traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör till skatte-

klass II enligt 17 §,

3. släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II

eller av motorredskap som hör till skatteklass II eller beskattas enligt 19 §,

4. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras uteslutande av

bilar som kan drivas med dieselolja eller av traktorer som avses i 16 § 5, och

5. släpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2006:473.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:222

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012