SFS 2012:223 Lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

120223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1116) om information till
passagerare m.m.;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2006:1116) om

information till passagerare m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller för den som utför transporter av passagerare i linje-

trafik med buss eller som utför motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller
spårvagn (transportör). Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i
1 kap. 5 § 1 i yrkestrafiklagen (2012:210).

I de fall då trafiken organiseras av en regional kollektivtrafikmyndighet

enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik gäller lagens bestämmelser om
transportör i stället beträffande myndigheten, även om denne inte själv utför
trafiken.

Lagen gäller inte för den som utför trafik med museijärnvägsfordon eller

liknande trafik.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2010:1072.

SFS 2012:223

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012