SFS 2012:224 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

120224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon

finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet
att framföra fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:224

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012