SFS 2012:225 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

120225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § lagen (2009:47) om

vissa kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Kommunala aktiebolag får ingå avtal med regionala kollektivtrafik-

myndigheter om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt
motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses detsamma som i lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd
som i 1 kap. 5 § 1 yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2010:1070.

SFS 2012:225

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012